Iestādes mērķi un uzdevumi

Bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei 

- nodrošināt kvalitatīvu bērnu izglītošanu un aprūpi,

- stiprināt pedagogu un vecāku savstarpējās sadarbības aktivitātes,

- veicināt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides darbu.