MĒRĶIS: 

Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot bērnu attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, balstoties uz labvēlīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot. 

UZDEVUMI:

Bērnu pašvadītas mācīšanās organizēšana un īstenošana kompetencēs balstītā mācību un audzināšanas procesā, ievērojot bērna vajadzības, intereses, spējas, pieredzi.

Nodrošināt iespējas bērniem saņemt attīstošu atgriezenisko saiti mācību procesā, kas bērniem palīdzētu saprast progresu un nākamos soļus ceļā uz konkrētu mērķi.